Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov

Obec Dolné Plachtince zverejňuje v zmysle § 72 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách: Ekonomicky oprávnené náklady opatrovateľská služba za kalendárny rok 2023 v pôsobnosti obce  EON_2023 pdf. Ekonomicky oprávnené náklady opatrovateľská služba za kalendárny rok 2022 v pôsobnosti obce  EON_2022 pdf.   Na základe požiadavky neverejného poskytovateľa sociálnych služieb Annamaria n.o., zariadenie pre seniorov, Dolné Plachtince […]

Read more

Priemerné bežné výdavky, priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu a ekonomicky oprávnené náklady za sociálne služby

Zverejňujeme v zmysle § 77, ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov Priemerné bežné výdavky, priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu a ekonomicky oprávnené náklady za sociálne služby poskytované Obcou Dolné Plachtince po rokoch: Rok 2022: priemerne naklady a prijmy opatrovatelska_2022 pdf Rok 2023: priemerne naklady a prijmy opatrovatelska_2023 […]

Read more

Cintorín

Na území obce Dolné Plachtince sa nachádza 1 cintorín a na ňom pohrebisko v intraviláne obce, KN C, parcela č.276/1 o celkovej výmere 10054 m2. Súčasťou cintorína je aj dom smútku, KN C, parcela č. 275 o celkovej výmere 165 m2, súp.č. 440. Správca cintorína: Obec Dolné Plachtince Zamestnanec poverený správcom: p. Katarína Suchánska Tel.: 047 48 30 006 Virtuálny […]

Read more

Nájomné byty

Obec Dolné Plachtince má vo vlastníctve nájomný bytový dom s 24 bytovými jednotkami bežného štandardu. zoznam bytov   Podmienky prideľovania bytov stanovujú aktuálne platné zásady Smernica S-1_2023 Zásady prideľovania nájomných bytov.pdf   prílohy k zásadám: 1. Žiadosť o pridelenie bytu:  Smernica S-1_2023 príloha 1.pdf      Prílohy k žiadosti o pridelenie bytu: PRILOHY K ZIADOSTI.pdf 2. bodové hodnotenie žiadateľa vzor: […]

Read more

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

Rozhodnutie o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky – Informácie pre voliča Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti Určenie zamestnanca zodpovedného za OTZ   V zmysle § 49 ods. 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme […]

Read more

Výzva na prevzatie rozhodnutia o zaregistrovaní kandidáta

Výzva na prevzatie rozhodnutia o zaregistrovaní kandidáta Miestna volebná komisia v Dolných Plachtinciach na svojom zasadnutí dňa 05.09.2022 zaregistrovala kandidátov na starostu obce Dolné Plachtince a na poslancov obecného zastupiteľstva v Dolných Plachtinciach o čom v zmysle ustanovenia §172, ods.3 a §177, ods.3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov […]

Read more
1 2 3 7