Návrhy VZN

Na tomto mieste môžete odoslať Vaše pripomienky k navrhovaným nariadeniam. V prípade, že nižšie nie je zverejnený žiadny dokument k pripomienkovaniu, pravdepodobne uplynula alebo ešte nezačal doba, počas ktorej môžete dokument pripomienkovať. VZN 1_2022 o miestnom referende  

Read more

Záverečný účet

Záverečný účet za rok 2015 a rozpočtové hospodárenie za rok 2015. Záverečný účet za rok 2016 a rozpočtové hospodárenie za rok 2016. Záverečný účet za rok 2017 a rozpočtové hospodárenie za rok 2017. Záverečný účet za rok 2018 a rozpočtové hospodárenie za rok 2018. Záverečný účet za rok 2019 a rozpočtové hospodárenie za rok 2019. Záverečný účet za rok 2020 […]

Read more

Územný plán obce

Územný plán obce Dolné Plachtince bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Dolných Plachtinciach dňa 14.5.2019, uznesením č.11/2019. Záväzná časť územného plánu bola vyhlásená všeobecne záväzným nariadením č. 1/2019 VZN 1_2019 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu. prílohy k VZN: príloha č. 1 – textová časť ÚPN príloha č. 2 – grafická časť ÚPN – výkres č. 2 príloha č. 2 – […]

Read more

Schvaľovanie ÚPN

Obec DOLNÉ PLACHTINCE ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 22 ods. 1) citovaného zákon oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám dátum schvaľovania Návrhu Územného plánu obce Dolné Plachtince, ktoré sa uskutoční dňa 14.05.2019 o 18:00 hod na Obecnom […]

Read more
1 2 3 4