Územný plán obce

Územný plán obce Dolné Plachtince bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Dolných Plachtinciach dňa 14.5.2019, uznesením č.11/2019. Záväzná časť územného plánu bola vyhlásená všeobecne záväzným nariadením č. 1/2019 VZN 1_2019 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu. prílohy k VZN: príloha č. 1 – textová časť ÚPN príloha č. 2 – grafická časť ÚPN – výkres č. 2 príloha č. 2 – […]

Čítať viac

Schvaľovanie ÚPN

Obec DOLNÉ PLACHTINCE ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 22 ods. 1) citovaného zákon oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám dátum schvaľovania Návrhu Územného plánu obce Dolné Plachtince, ktoré sa uskutoční dňa 14.05.2019 o 18:00 hod na Obecnom […]

Čítať viac

Návrh ÚPN

Informácia pre verejnosť   Obstarávateľ strategického dokumentu Obec Dolné Plachtince, Dolné Plachtince č. 95, 991 24 Dolné Plachtince, IČO: 00 319 309, v zastúpení starostom obce Bc. Cyrilom Bartókom, predložil Okresnému úradu Veľký Krtíš, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 9 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov […]

Čítať viac

Zadanie ÚP

Verejný oznam  Obec DOLNÉ PLACHTINCE ako orgán územného plánovania podľa § 16  ods. 2) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 20 ods. 3) citovaného zákona oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám prerokovanie Zadania pre Územný plán obce Dolné Plachtince, ktoré sa uskutoční v čase od 10.11.2017 do 11.12.2017.   Zadanie je uložené v tlačenej podobe […]

Čítať viac

Návrhy VZN

Na tomto mieste nám môžete odoslať Vaše pripomienky k navrhovaným nariadeniam. V prípade, že nižšie nie je zverejnený žiadny dokument k pripomienkovaniu, pravdepodobne uplynula alebo ešte nezačal doba, počas ktorej môžete dokument pripomienkovať. Nasledujúci obsah je prepojený so systémom DCOM.

Čítať viac

Symboly

Erb Vlajka Pečať Erb, pečať a vlajka tvoria trojicu základných symbolov obce. Na tvorbu každého z nich sa vzťahujú osobitné heraldické (náuka o erboch), vexilologické (náuka o vlajkách) a sigilografické (náuka o pečatiach) zákonitosti, pravidlá a zvyklosti. Erb obce Dolné Plachtince má túto podobu: v modrom štíte strieborný rytier, svätý Martin, so zlatým chocholom na prilbici, v pravici pred sebou […]

Čítať viac

Organizácie zriadené obcou

Obec Dolné Plachtince je zriaďovateľom organizácií: Základná škola 991 24 Dolné Plachtince 34 Bez právnej subjektivity Materská škola 991 24 Dolné Plachtince 95 Bez právnej subjektivity Základná škola v Dolných Plachtinciach Riaditeľ školy:             Mgr. Henrieta Magdemeová Adresa:                       991 24 Dolné Plachtince 34 Kontakt:                      tel.: 047/483 04 02   zsdolneplachtince@zmail.sk Počet žiakov: 19 Ročníky: 1 – 4 Jej súčasťou je Školská […]

Čítať viac
1 2 3