Návrh zmien a doplnkov č. 1 územného plánu

Verejný oznam Obec DOLNÉ PLACHTINCE ako orgán územného plánovania podľa § 16  ods. 2) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 22 ods. 1)  a § 31 citovaného zákona oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám prerokovanie Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Dolné Plachtince, ktoré sa uskutoční v čase od 30.09.2022 do 31.10.2022. Návrh […]

Read more

Územný plán obce

Územný plán obce Dolné Plachtince bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Dolných Plachtinciach dňa 14.5.2019, uznesením č.11/2019. Záväzná časť územného plánu bola vyhlásená všeobecne záväzným nariadením č. 1/2019 VZN 1_2019 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu. prílohy k VZN: príloha č. 1 – textová časť ÚPN príloha č. 2 – grafická časť ÚPN – výkres č. 2 príloha č. 2 – […]

Read more

Návrh ÚPN

Informácia pre verejnosť   Obstarávateľ strategického dokumentu Obec Dolné Plachtince, Dolné Plachtince č. 95, 991 24 Dolné Plachtince, IČO: 00 319 309, v zastúpení starostom obce Bc. Cyrilom Bartókom, predložil Okresnému úradu Veľký Krtíš, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 9 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov […]

Read more

Zadanie ÚP

Verejný oznam  Obec DOLNÉ PLACHTINCE ako orgán územného plánovania podľa § 16  ods. 2) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 20 ods. 3) citovaného zákona oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám prerokovanie Zadania pre Územný plán obce Dolné Plachtince, ktoré sa uskutoční v čase od 10.11.2017 do 11.12.2017.   Zadanie je uložené v tlačenej podobe […]

Read more